Nghệ Thuật Không Đứng Ngoài Trỏ Vẽ Cho Ta Đường Đi, Chứng Minh

Câu $15:$ x “Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi,nghệ thuật vào đốt lửa $6$ $-0$ lòng chúng ta,khiến chúng ta phải bước lên đường ấy.Bất rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người,văn nghệ lại tạo được sự sống cho tậm hồn người.” a.Các câu trong đoạn văn trên liên kết với nhau bởi phép liên kết nào? b.Câu thứ nhất thuộc kiểu câu nào xét theo cấu tạo ?Vì sao? c.Biện pháp tu từ nào bao trùm đoạn văn?Phân tích tác dụng của nó?

Đang xem: Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi

*

*

*

Cho đoạn văn: .Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ $C$ cho $la$ đường $di$ nghệ thuật vào đốt lửa đtroưnờg ng chúng $left(a$ khiên chúng $1a$ tự phải bước lên rễ ở cuộc đời hằng hcồlủấòn a y. ng Bắt $COn$ người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tnâgàm y người. Nghệ thuật mở khả năng của tâm hồn, làm cho con người vui buồn hơn, yêu thương và căm hnnNrhộờhgịih, ềnệ g n u được nhiều hơn, tai mắt biết nhìn, biết nghe thêm tế sống được nhiều hơn. thuật giải phóng được cho $COn$ người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, $hay$ nói cho đúng hơn, làm cho $COn$ người tự xây dựng được. Câul. Đoạn $v$ văn trên trích từ văn bản nào? Của ai? Hãy giới thiệu ngắn gọn về tác $2$ Hãy diễn đạt nội dung của doạn văn trên băng một cCgCiảâââ. u u u văn hoàn chỉnh. $3.$ Chép lại và phân tích cầu tạo của một câu ghép có trong đoạn văn.
THCS
Xã hội
Xem lời giải

Xem thêm: Cách Khắc Chế Xin Zhao Đi Top, Rừng Mùa 11, Top Tướng Khắc Chế Xin Zhao

*

$1
ight)0C$ doan van sau $D1$ thực hiện các $yC$ yeu cau Nghệ thuật không đứng ngoài tro $1$ cho $1a$ đường đi, nghệ thuát vào đốt lưa trong $7$ $-$ long chúng $lleft(7$ khiến chúng ta phải tự lực bước lên đường ấy. Bắt $re$ ở cuộc đời hãng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hón người. Nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hôn, làm cho con người vui buón nhiêu hơn, yêu thương và cảm hon được nhiều hơn, $ta1$ mắt biết nhìn, biết nghe thêm tế nhị, sống được nhiều hơn. $left($ (Ngữ văn $9,$ tập hai, $N imes BGDNN$ $2010
ight)$ $a$ Doan văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? $5$ Xác dịnh phương thức biểu đạt chính và chi ra phép liên kết câu chủ yêu dưoc tác giả sử dụng trong doạn văn. Câu $2:left(2.0$ điểm)
THCS
Xã hội
Xem lời giải

*

Xem thêm: 3 Cách Tải Minecraft Launcher Miễn Phí, Toolbox For Minecraft: Pe

ta phải bước lên đường ấy.. Và cho biết nó thuộc kiểu câu gì? chúng Câu $5:$ Viết đoạn văn bàn về ý nghĩa của nhận định: Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn lại nghệ tạo được sự sống cho tâm hồn người.

https://kubet88plus.com/