Short URL: https://tienkiem.com.vn/1763

Tạo bảng dữ liệu thương hiệu là : quan_ly_sinh_vien

Tạo ra các bảng sau

- Bảng sinh viên có các thuộc tính : rollno, fullname, age, address, gmail, phoneNumber, gender -> Trường khóa chủ yếu rollno

- Bảng môn học tập : mã môn học tập, tên môn học-> Trường khóa chínhmã môn họctự tăng

- Bảng điểm có các trực thuộc tinh sau : điểm, rollNo, mã môn học-> Trường khóa chủ yếu rollno, mã môn học

- Bảng lớp học : mã lớp học tập, thương hiệu lớp học tập, rollNo-> Trường khóa chính mã lớp học từ tăng

- Bảng chống học : tên phòng học, mã phòng học,sỗ bàn học, số ghế học,tương tác lớp học-> Trường khóa chủ yếu mã chống học từ tăng

Thực hiện thêm tài liệu vào từng bảng, mỗi bảng thêm buổi tối thiểu 5 bản ghi.

Yêu cầu:

- Hiển thị tài liệu trong những bảng

- Hiển thị phòng học gồm số bàn > 5 cùng số ghế > 5

- Hiển thị phòng học tất cả số bàn > 5 cùng 5 và
Bạn đang xem: Quản lý sinh viên sql

C2002LT2008AC2009I C2010GC2010LToday_C2010LThiết kế CSDL mang lại bài bác toán thù quản lý sinch viênBáo cáo đồ dùng an SQL thống trị sinch viênĐồ an làm chủ sinc viên SQLMô hình ERD cai quản sinh viênCửa hàng dữ liệu thống trị sinc viên trong AccessTrigger thống trị sinh viênNhững bài tập Squốc lộ làm chủ dự ancác bài tập luyện quản lý sinh viên bởi SQLSơ trang bị làm chủ sinh viênĐồ an làm chủ hồ sơ sinh viênBài toán quản lý sinc viênNhững bài tập đại lý dữ liệu cai quản buôn bán hàng

Phản Hồi Bởi:

(1) Trần Trung Hiếu (2) Bùi Vnạp năng lượng Hưởng (3) Phạm Thế Hiền (4) ĐINH VĂN MẠNH (5) Nguyễn Hữu Hiếu (6) vuong huu phu (7) hainguyen (8) Trần Văn Lâm (9) Nguim Phấn Đông (10) Đặng Trần Nhật Minch (11) Nguyễn đình quân (12) Bùi Văn Mạnh (13) Nguyễn Anh Vũ (14) Đức Sơn (15) Triệu Văn Lăng (16) Lê Trọng Nghĩa (17) Vũ Trung Kiên (18) Võ Nlỗi Việt (19) Nguyễn Minh Hiếu
*

#quan_ly_sinh_vien.sql

create database QLSV1create table svien( rollno nvarchar(20) primary key not null, fullname varchar(20), age int, address nvarchar(100), gmail nvarchar(100), phoneNumber int, gender varchar(20))create table sub(subjectid int primary key,subjectname nvarchar(50))create table diem(mark int,rollno nvarchar(50),subjectid int)create table lophoc(classid int primary key identity(1,1),classname nvarchar(20),rollno nvarchar(20))create table roomclass(roomname nvarchar(20),roomid int primary key identity(1,1),ban int,chair int,address nvarchar(50),check(ban>0),check(chair>0))insert inlớn svien values("R001","Nguyen Van A",trăng tròn,"12 street ha noi","",0921063488,"nam"),("R002","Nguyen Van B",đôi mươi,"12 street ha noi","",0921063488,"nam"),("R003","Nguyen Van C",trăng tròn,"12 street ha noi","",0921063488,"nam"),("R004","Nguyen Van D",trăng tròn,"12 street ha noi","",0921063488,"nam"),("R005","Nguyen Van E",đôi mươi,"12 street ha noi","",0921063488,"nam")insert into lớn sub values(1,"CNTT"),(2,"QTDL"),(3,"KTCT"),(4,"QTKD"),(5,"NNA")insert inkhổng lồ diem values(10,"R001",1),(7,"R001",1),(8,"R002",2),(9,"R003",3),(5,"R004",4)insert into lophoc values("C2010L","R001"),("C2011L","R001"),("C2012L","R002"),("C2013L","R003"),("C2014L","R005")insert into roomclass values("class1",7,20,"tang 5"),("class1",2,3,"tang 5"),("class1",10,30,"tang 5"),("class1",5,trăng tròn,"tang 5"),("class1",6,18,"tang 5")alter table diem add constraint fk_subjectid foreign key (subjectid) references sub(subjectid)select roomclass.roomid,roomname,ban,chairfrom roomclasswhere roomclass.ban >5& roomclass.chair >5select roomclass.roomid,roomname,ban,chairfrom roomclass where roomclass.ban between 5 và 20and roomclass.chair between 5 and 20

*Xem thêm: Game Người Khổng Lồ Xanh Noi Gian, Game Nguoi Khong Lo Xanh Noi Gian

create table SinhVien(rollno nvarchar(4) primary key,fullname nvarchar(50),age int,adddress nvarchar(50),email nvarchar(50),phoneNumber nvarchar(10),gender nvarchar(5))insert into lớn SinhVien(rollno,fullname,age,adddress,tin nhắn,phoneNumber,gender)values("001","Tran Van A", đôi mươi,"Tran Dai Nghia","","0123456789","nam"),("002","Tran Van B", 22,"Tran Dai Nghia","","0123456789","nu"),("003","Tran Van C", 24,"Tran Dai Nghia","","0123456789","nam"),("004","Tran Van D", 26,"Tran Dai Nghia","","0123456789","nu"),("005","Tran Van E", 28,"Tran Dai Nghia","","0123456789","nam")-- Mon Hoc--create table MonHoc(object_Number int primary key identity(1,1),object_Names nvarchar(20))insert inlớn MonHoc(object_Names)values("HTML"),("Lap Trinch Squốc lộ Server"),("CSS/JS")--bo sung mon hoc--insert into MonHoc(object_Names)values("Java"),("Android")select * from MonHoc-- Bang Diem--create table BangDiem(Mark int,rollno nvarchar(4),object_Number int,primary key(rollno,object_Number))insert inkhổng lồ BangDiem(Mark,rollno,object_Number)values(9,"001",1),(7,"002",2),(8,"003",3)--bosung diem--insert into BangDiem(Mark,rollno,object_Number)values(6,"004",4),(10,"005",5)select * from BangDiem-- Bang Lop--create table Class_C(Class_No int identity(1,1),Class_Names nvarchar(10),rollno nvarchar(4))insert into Class_C(Class_Names,rollno)values("C2010L","001"),("C2011L","002"),("C2012L","003"),("C2013L","004"),("C2014L","005")-- Phong Hoc--create table Room_C(Room_Names nvarchar(10),Room_No int primary key identity(1,1),No_table int,No_chair int,Id_Class nvarchar(5))insert into lớn Room_C(Room_Names,No_table,No_chair,Id_Class)values("Lab1",6,11,"CL10"),("Lab2",7,13,"CL11"),("Lab3",8,15,"CL12"),("Lab4",9,17,"CL13"),("Lab5",10,19,"CL14")select * from Room_C

*

#QuanLySinhVien.sql

create database quan_ly_sinh_vienuse quan_ly_sinh_viencreate table SinhVien (rollno nvarchar(20), fullname nvarchar(50), age int, address nvarchar(50), email nvarchar(50), phoneNumber bigint, gender nvarchar(20))insert into lớn SinhVien(rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender)values("001", "Tran Van A", trăng tròn, "HaNoi", "", 01235464, "Nam"),("002", "Tran Van B", 30, "ThaiBinh", "", 2352366, "Nam"),("003", "Tran Van C", 21, "HaNoi", "", 26262626, "Nu"),("004", "Tran Van D", 50, "HaTay", "il.com", 2626357, "Nu"),("005", "Tran Van E", 25, "HCM", "", 3864583, "Nam")create table BangDiem (Diem int,rollno nvarchar(20),MaMonHoc nvarchar(20))insert inlớn BangDiem(Diem, rollno, MaMonHoc)values(5, "001", "T"),(10, "002", "A"),(6, "003", "VL"),(9, "004", "S"),(2, "005", "D")create table MonHoc (MaMonHoc nvarchar(20),TenMonHoc nvarchar(20))insert into MonHoc(MaMonHoc, TenMonHoc)values("T", "Toan"),("A", "Anh"),("VL", "Vat Ly"),("S", "Su"),("D", "Dia")create table LopHoc (MaLopHoc nvarchar(20),TenLopHoc nvarchar(50),rollno nvarchar(20))insert into LopHoc(MaLopHoc, TenLopHoc, rollno)values("TC", "Toan Chieu", "001"),("AC", "Anh Chieu", "002"),("SC", "Su Chieu", "003"),("TS", "Toan Sang", "004"),("DS", "Dia Sang", "005")create table PhongHoc (TenPhongHoc nvarchar(50),MaPhongHoc nvarchar(20),SoBanHoc int,SoGheHoc int,DiaChi nvarchar(50))insert into PhongHoc(TenPhongHoc, MaPhongHoc, SoBanHoc, SoGheHoc, DiaChi)values("Phong 1 tang 1", "101", 50, 100, "HaNoi"),("Phong 2 tang 6", "206", 30, 60, "HCM"),("Phong 3 tang 5", "305", 60, 120, "ThaiBinh"),("Phong 4 tang 4", "404", 20, 40, "HaTay"),("Phong 5 tang 10", "510", 25, 50, "HaNoi")create table GioDay (MaLopHoc nvarchar(20),GioDay nvarchar(50),GioVe nvarchar(50),MaPhongHoc nvarchar(20))insert into GioDay(MaLopHoc, GioDay, GioVe, MaPhongHoc)values("TC", "5", "6", "101"),("AS", "4", "5", "202"),("TS", "3", "4", "304"),("SC", "6", "7", "404"),("DS", "2", "3", "510")select * from SinhVienselect * from BangDiemselect * from MonHocselect * from LopHocselect * from PhongHocselect * from GioDay

*

*Xem thêm: Cách Sử Dụng Format Painter Và Sao Chép Định Dạng Trong Excel

create database bai1763use bai1763create table sinh_vien (rollno nvarchar(20),fullname nvarchar(100),age int,address nvarchar(150),email nvarchar(100),phoneNumber nvarchar(16),gender nvarchar(10))insert inlớn sinh_vien(rollno, fullname, age, address, tin nhắn, phoneNumber, gender)values("R001", "TRAN VAN A", "18", "Ha noi", "", "0969696969", "nam"),("R002", "TRAN VAN B", "18", "Ha noi", "", "0969696969", "nu"),("R003", "TRAN VAN C", "18", "Ha noi", "", "0969696969", "nam"),("R004", "TRAN VAN D", "18", "Ha noi", "", "0969696969", "nam"),("R005", "TRAN VAN E", "18", "Ha noi", "", "0969696969", "nu")select * from sinh_viencreate table bang_diem (diem float,rollno nvarchar(20),ma_MH nvarchar(20))insert into lớn bang_diem(rollno, diem, ma_MH)values("R001", "7", "LEBJF"),("R002", "8", "LEBJF"),("R003", "9", "LEBJF"),("R004", "8.5", "LEBJF"),("R005", "9", "LEBJF")select * from bang_diemcreate table mon_hoc (ma_MH nvarchar(20),ten_MH nvarchar(20))insert into lớn mon_hoc(ma_MH, ten_MH)values("LEBJF", "HTML/CSS"),("LEBJF", "HTML/CSS"),("LEBJF", "HTML/CSS"),("LEBJF", "HTML/CSS"),("LEBJF", "HTML/CSS")select * from mon_hoccreate table lop_hoc (ma_LH nvarchar(20),ten_LH nvarchar(20),rollno nvarchar(20))insert inkhổng lồ lop_hoc(ma_LH, ten_LH, rollno)values("P208", "T2008A", "R001"),("P208", "T2008A", "R002"),("P208", "T2008A", "R003"),("P208", "T2008A", "R004"),("P208", "T2008A", "R005")select * from lop_hoccreate table phong_hoc (ten_PH nvarchar(20),ma_PH nvarchar(20),so_ban int,so_ghe int,dia_đưa ra nvarchar(100))insert inlớn phong_hoc(ten_PH, ma_PH, so_ban, so_ghe, dia_chi)values("T200A", "P208", "20", "40", "so 8 ton that thuyet"),("T200A", "P208", "20", "40", "so 8 ton that thuyet"),("T200A", "P208", "20", "40", "so 8 ton that thuyet"),("T200A", "P208", "20", "40", "so 8 ton that thuyet"),("T200A", "P208", "20", "40", "so 8 ton that thuyet")select * from phong_hoccreate table book_gio_day (ma_LH nvarchar(20),bat_dau time,ket_thuc time,ma_PH nvarchar(20))insert inkhổng lồ book_gio_day(ma_LH, bat_dau, ket_thuc, ma_PH)values("T2008A", "13:00:00", "17:00:00", "P208"),("T2008A", "13:00:00", "17:00:00", "P208"),("T2008A", "13:00:00", "17:00:00", "P208"),("T2008A", "13:00:00", "17:00:00", "P208"),("T2008A", "13:00:00", "17:00:00", "P208")select * from book_gio_day

Chuyên mục: Tổng hợp